Geuremissie parelhoenders aangepast

28 april 2017

Op 10 april 2017 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) gepubliceerd (Staatscourant 2017, nr. 20211).

De  wijziging van de Rgv gaat over de aanpassing van de emissiefactoren voor parelhoenders. Dit is het gevolg van het herzien van de geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens. Bij de vorige wijziging van de Rgv (Stcrt. 2016, 49498) is door een vergissing de geuremissiefactor voor parelhoenders niet aangepast. Met deze wijziging wordt dit hersteld en worden de geuremissiefactoren voor parelhoenders weer in overeenstemming gebracht met die voor vleeskuikens.

Bedrijven met een huisvestingssysteem voor parelhoenders (eventueel in combinatie met een luchtwassysteem of biofilter) krijgen te maken met een hogere geuremissiefactor voor hun bestaande stal. Het rekenen met een hogere factor heeft voor bestaande situaties geen gevolgen. Wel zijn er negatieve gevolgen voor de maximale uitbreidingsruimte die op die locatie beschikbaar is. Daarnaast geldt de hogere geuremissiefactor ook voor nieuwe locaties waar parelhoenders gehouden gaan worden.

Met de vorige wijziging van de Rgv is de geuremissiefactor voor vleeskuikens aangepast. De geuremissiefactor voor parelhoenders is één op één gekoppeld aan die van de vleeskuikens.

De reden voor aanpassing van de geuremissiefactor is gelijk aan die voor vleeskuikens: de geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens en parelhoenders is voor het laatst in 2005 vastgesteld met de toen beschikbare emissiegegevens volgens een methode die is gedocumenteerd in het Wageningen UR Livestock Research rapport 391 (2010). Na 2005 zijn nieuwe meetseries uitgevoerd in vleeskuikenstallen. Deze meetgegevens zijn gebruikt voor het bijstellen van de geuremissiefactoren en wijzen uit dat de geuremissie van vleeskuikens hoger is dan in de vorige emissiefactoren is aangeven. De emissiefactoren zijn daarom aangepast. De wijziging van deze factoren is gebaseerd op het rapport ‘Actualisering geuremissiefactor vleeskuikens’ van Wageningen UR Livestock Research (rapport 960, 2016). Aanleiding voor de actualisatie van de geuremissiefactoren is het tussentijds advies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij (hierna: de werkgroep) van 16 juli 2015. In dit advies stelt de werkgroep dat er behoefte is aan het herijken van emissiefactoren, reductiepercentages en berekeningsmethoden van bepaalde diercategorieën. Met name bij vleeskuikens leek er volgens de werkgroep een groot verschil te zijn tussen de berekende geurbelasting en de daadwerkelijke geurbelasting en geurbeleving.