Groenmanifest 2.0. Alleen voor grazers?

6 februari 2014

Sinds 1 februari jl. is het Groenmanifest weer te gebruiken voor Nb-wetvergunningen in Drenthe. Maar alleen voor graasdieren. Intensieve veehouderijen moeten intern salderen of ammoniak van derden aantrekken.

Groenmanifest 2.0

Het Groenmanifest is voorbehouden aan graasdierbedrijven en niet langer toepasbaar voor niet-grondgebonden bedrijven in de varkens- en pluimveehouderij. In het oorspronkelijke Groenmanifest kon dat wel. Dit is zo afgesproken door LTO Noord, de Provincie Drenthe en de Drentse milieu- en natuurorganisaties.
Het kader beperkt zich tot de graasdierbedrijven (uitgezonderd vleeskalverhouderijen) omdat in de intensieve veehouderij via stalmaatregelen verdergaande emissiereducerende maatregelen zijn te realiseren, aldus de provincie. “Daarmee kan deze sector gebruik maken van de reguliere mogelijkheden voor ontwikkeling op basis van de Nb-wet.”
Een bestuurlijk akkoord en zeker aanvechtbaar, want wat is het verschil tussen ammoniak uit rundvee- of pluimveestallen?

Voor aanvragen onder het Groenmanifest zijn vanaf nu emissiearme stallen verplicht. Nieuwe aanvragen kunnen tijdelijk een hogere stikstofdepositie vergund krijgen, maar de aanvrager verplicht zich dan wel de depositie binnen 6 jaar alsnog tot 90 procent van het oorspronkelijke niveau terug te brengen. Emissiereductie kan door emissiebeperkende maatregelen en/of saldering.

De nieuwe voorwaarden gelden ook voor aanvragen die de provincie al in behandeling had en die zijn ingediend voor 10 oktober 2013. Deze worden getoetst op de nieuwe regels.

Binnen 3 jaar realiseren

Voor verleende vergunningen geldt dat men binnen één jaar moet aantonen dat de vergunning binnen 3 jaar wordt gerealiseerd. Capaciteit die na 3 jaar niet gerealiseerd is wordt ingetrokken. Dit om te voorkomen dat er loze ruimte ontstaat. Niet gerealiseerde capaciteit van Nb-wetvergunningen mag niet worden gebruikt om te salderen.

De provincie zette op 10 oktober vorig jaar (2013) de vergunningverlening op basis van het Groenmanifest stil omdat er een situatie dreigde dat er te veel emissieruimte zou worden vergeven.
Het nieuwe Groenmanifest is een overbrugging naar het nieuwe landelijke beleid, de PAS. Uitgangspunt is dat de beleidsregel bijdraagt aan een neergaande lijn in de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het “hand-aan-de-kraanprincipe” wordt gehanteerd: indien blijkt dat er geen sprake is van een neergaande lijn, wordt de beleidsregel opnieuw aangepast.

Wettelijk kader

Voor veehouders die geen gebruik van het Groenmanifest kunnen of willen maken, resteert een aanvraag op basis van het wettelijk kader. Dit op grond van de milieuvergunde situatie van het eigen bedrijf op de referentiedata en/of de aankoop van ammoniak van derden en het verplaatsen van depositierechten (extern salderen). 

Staat u voor het aanvragen van een Nb-wetvergunning, neemt dan contact op met Hoeve Advies.