Nieuwe Rav-lijst uitgebreid met voer- en managementmaatregelen

9 juni 2015

De Rav-lijst van emissiefactoren (ammoniak) is bijgewerkt en uitgebreid met een lijst van voer- en managementmaatregelen. De aangekondigde actualisering van emissiefactoren voor rundvee en varkens zal in een volgende wijziging worden opgenomen.

Vooralsnog zijn een 4-tal voermaatregelen voor fokzeugen en vleesvarkens erkend welke leiden tot een extra reductie van 10 tot 35%. De lijst van operationele maatregelen zal in een volgende wijziging verder worden uitgebreid. Voor pluimvee is vreemd genoeg nog geen operationele maatregel opgenomen, ook al is bekend dat het gebruik van snijmaissilage als bodemstrooisel bij vleeskuikens leidt tot een reductie van wel 40%!

De reductie van erkende operationele maatregelen mag worden gebruikt bij Nb-wet aanvragen.

Bij de toepassing van de Rav in het kader van het Besluit huisvesting wordt daarentegen geen rekening gehouden met de emissiereducerende voer- en managementmaatregelen. In die regelgeving wordt de emissiefactor van het stalsysteem gebruikt om te toetsen of een dierenverblijf voldoet aan het wettelijke vereiste van toepassing van BBT. Het toepassen van BBT is gebaseerd op technische prestaties van een huisvestingssysteem en niet op de totale ammoniakemissie van een veehouderij. Voer- en managementmaatregelen maken geen onderdeel uit van de techniek van een huisvestingssysteem, zo zegt het Ministerie van I&M.

Bij die regelgeving gaat het, anders dan bij de Wav en de Nb-wet 1998, niet om de stikstofdepositie die een veehouderij op gevoelige gebieden veroorzaakt. Bij de Wav en de Nb-wet 1998 gaat het uiteindelijk wel om de depositie op gevoelige gebieden. Het verlagen van de ammoniakemissie door voer- en managementmaatregelen is daarom wel relevant.

Beweiden is ook een managementmaatregel, maar deze maatregel zal pas in de lijst worden opgenomen wanneer het voorgenomen Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren in werking treedt. Indien sprake is van beweiden moet de emissiefactor van het systeem worden verlaagd omdat de dieren dan niet het gehele jaar binnen staan en de emissies van de stal dus lager zijn.
Beweiden is nu nog vermeld in bijlage 1 (huisvesting) maar zal worden opgenomen in bijlage 2 (voer- en managementmaatregelen) omdat beweiden niet wordt gezien als een technische maatregel.
De maximale emissiewaarden in het Besluit huisvesting zijn gebaseerd op de emissiefactoren in de Rav. Gezien deze samenhang kan beweiden pas in bijlage 2 worden opgenomen als het voorgenomen Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren in werking treedt (gepland: najaar 2015). Deze vervangt het Besluit huisvesting.

De Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) brengt een advies uit aan het ministerie van Economische Zaken over het al dan niet opnemen van een voer- of managementmaatregel in bijlage 2 van de Rav. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke informatie. Nieuwe maatregelen die op basis van deze wetenschappelijke informatie een emissiereductie hebben die lager is dan 10%, worden niet in het overzicht opgenomen. Het reductiepercentage wordt in principe afgerond op een veelvoud van 5%, tenzij op basis van metingen volgens het protocol of modelberekeningen het reductiepercentage nauwkeuriger kan worden vastgesteld.