Op zoek naar praktische fijnstof beperkende maatregelen

31 januari 2017

Na een veelbelovende testfase hebben de Foodvalley gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude onlangs besloten een Interim Beleid Vergunningverlening Veehouderijen i.h.k.v. Leefmilieu toe te passen. Dit om de milieudruk in de regio te verminderen.

Daarin wordt bij bedrijven die willen uitbreiden nadrukkelijk ingezet op mogelijkheden om de uitstoot van fijnstof zo veel mogelijk te beperken. Dat geldt dan voor het hele bedrijf, dus voor bestaande en nieuwe stallen. Veelbelovende technieken, die nog niet wettelijk zijn verankerd, kunnen in de regio een kans krijgen.

Wettelijk

Bij een uitbreiding of wijziging moet het desbetreffende bedrijf tenminste voldoen aan de wettelijke (landelijke) normen uit de Wet Milieubeheer (Wm), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de Natuurbeschermingswet (Nbw) en het Besluit Emissiearme Huisvesting (Beh).

BBT

Daarnaast wordt de aanvraag, inclusief de bestaande stallen, beoordeeld op het gebruik van Best Beschikbare Technieken (BBT). Als die onvoldoende worden toegepast gaat men met de aanvrager in gesprek over het gebruik van extra emissiebeperkende maatregelen.

Dit gebeurt ook als al aan de wettelijke normen wordt voldaan. Het doel is namelijk verdergaande reductie van emissies t.b.v. het algemene leefmilieu.

Het betreft een beoordeling en afweging van BBT op bedrijfsniveau en het toepassen van economisch en technisch haalbare en betaalbare maatregelen. Bij voorkeur maatregelen die niet alleen geld kosten, maar de veehouder ook iets opleveren (betere werkomstandigheden, gezondere dieren, hogere opbrengst).

Nieuwe technieken

Hiervoor kunnen niet alleen stalsystemen en maatregelen gebruikt worden die op de Rav-lijst en de ministeriële lijsten voor geur en fijnstof staan. Men mag/kan ook gebruik maken van technieken die (nog) niet op die lijsten staan.

De regio Foodvalley introduceert een expertisecentrum om nieuwe, praktische en veelbelovende technieken of stalsystemen te inventariseren en te onderzoeken. Met een goede onderbouwing, een gefundeerde aanname en/of metingen van erkende bureaus en indien nodig met een positief advies daarover van deskundige wetenschappers, zoals Livestock Research van de WUR, zijn deze in te zetten voor een vergunningaanvraag.

De pilot in de FoodValley stimuleert de komst van nieuwe technieken om fijnstof te reduceren. Als de pilot goed werkt en de techniek zich bewijst kan deze in de Rav-lijst worden overgenomen en de BBT-systematiek in andere delen van Nederland worden overgenomen.